ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Environmental Innovation Technologies, hierna te noemen: EIT, gedane offertes en op alle door EIT gesloten overeenkomsten met de wederpartij betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken. Afwijkende bedingen binden EIT slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
 2. Werknemers of hulppersonen van EIT mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door EIT niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen.
 4. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse tekst dan wel in geval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Artikel 2: Offertes, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst.

 1. Aanbiedingen van EIT zijn steeds vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten; zodanige termijn heeft nimmer de strekking EIT voor de gestelde termijn te binden. Indien een aanbod van EIT wordt aanvaard, heeft EIT het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Door EIT aan de wederpartij voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen
 3. Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen etc. mag EIT van de juistheid van die gegevens uitgaan.
 4. Wijziging van de overeenkomst – waaronder begrepen een (daaruit voortvloeiende) wijziging van de overeengekomen prijs – kan slechts schriftelijk geschieden.
 5. Alle rechten van door of via EIT totstandgekomen offertes, orderbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, (technische en overige) ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevens-verzamelingen berusten bij EIT of de ontwerper.
 6. Door of via EIT totstandgekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van EIT of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EIT of de ontwerper.
 7. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel moeten op eerste verzoek van EIT compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tot stand komt moeten zij terstond worden teruggegeven.
 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met het in de leden 6 of 7 van dit artikel bepaalde zal hij aan EIT, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de wederpartij vatbare, boetesom verbeuren van 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.000,=, onverminderd het recht van EIT om naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3 Integriteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, vracht-, verzekerings- en verpakkingskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leveringen buiten Nederland geschieden ex Works. Binnen Nederland franco wederpartij. Voor orders met een netto factuurbedrag onder € 250,= geldt een toeslag van € 20,= excl. BTW.
 2. Het risico van een onjuiste opgave van het BTW-identificatienummer van de wederpartij ligt bij deze laatste, ongeacht of de opgave al dan niet van hemzelf afkomstig is.
 3. Door EIT opgegeven prijzen, kosten of honoraria, hierna te noemen: prijzen, zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is EIT gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. EIT behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren.

Artikel 4: Betaling.

 1. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek en ten genoegen van EIT zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.
 2. De wederpartij is verplicht het haar gefactureerde binnen 14 dagen na factuurdatum op een van EIT’s bank- of girorekeningen te voldoen.
 3. Verbintenissen tot betaling van een bedrag door of aan EIT kunnen slechts rechtsgeldig worden voldaan door betaling van een bedrag in euro’s waarbij omrekening plaatsvindt naar de koers van de datum waarop de betaling plaatsvindt.
 4. Bij wijziging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook ontstaan, zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk, inclusief daaraan verbonden ontwerp- en tekenwerkzaamheden. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De kosten van meer- of extra werk dat noodzakelijkerwijs dient te worden verricht om te voldoen aan gewijzigde algemene veiligheidsvoorschriften of voorschriften van energieleverende bedrijven zullen de wederpartij worden berekend.
 5. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van zaken of het EIT niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
 6. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de wederpartij jegens EIT uit hoofde van alle tussen de wederpartij en EIT gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door EIT geleden en te lijden schade.
 7. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119a BW.
 8. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. Deze kosten – ook de gerechtelijke – omvatten alle door EIT daadwerkelijk gemaakte kosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling overtreffende.

Artikel 5. Levertermijn.

 1. Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering moet EIT derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 2. De overeengekomen levertermijn vangt aan op de laatste van de navolgende tijdstippen:
 • de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
 • de dag van ontvangst door EIT van de door of namens de wederpartij te verstrekken en voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens, zaken e.d.;
 • de dag van ontvangst door EIT van de door de wederpartij verkregen vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen, noodzakelijk om de levering uit te voeren;
 • de dag van ontvangst door EIT van de overeengekomen (deel-)betaling, die bij de totstandkoming van de overeenkomst dient te worden voldaan;
 1. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan EIT te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het overige in dit artikel bepaalde.
 2. Indien meer- of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen wordt de levertermijn overeenkomstig verlengd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Blijft de wederpartij in gebreke om af te nemen of EIT in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten, dan kan EIT te harer keuze hetzij de te leveren zaken op (doen) slaan voor rekening en risico van de wederpartij, waarbij de betreffende zaken worden geacht te zijn geleverd en de eventueel overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht en opgeleverd, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd EIT recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Levering, risico-overgang en vervoer.

  1. Mocht enig materiaal, vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, niet beschikbaar zijn tengevolge van omstandigheden gelegen buiten de schuld van EIT, dan heeft EIT het recht vervangend materiaal, dat zij voor het beoogde doel geschikt acht, te gebruiken.
  2. EIT is gerechtigd na het tot stand komen van de overeenkomst zonder overleg met de wederpartij kleine veranderingen aan te brengen in tekeningen, maten, gewichten en specificaties, die naar haar gerechtvaardigde mening de kwaliteit van de te leveren zaken verbeteren, en de overeenkomst aldus gewijzigd uit te voeren.
  3. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Levering van de zaken geschiedt ex Works.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

  1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van EIT wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt EIT zich de eigendom van de zaken voor.
  2. EIT behoudt zich de eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan EIT verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke EIT zaken heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
  3. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft voldaan.
  4. Voor de toepassing van het in de eerste leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend aan twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens EIT, in de eerste plaats toegerekend op de door EIT aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemd eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege EIT aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij EIT uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaalt.
  5. Zolang de eigendom van door EIT geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die EIT’ eigendom zijn, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden. De wederpartij is verplicht EIT de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
  6. De wederpartij is verplicht EIT onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht de mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan EIT te bevestigen.
  7. De wederpartij is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten terzake van enige door EIT aan hem geleverde zaak.

Artikel 8: Doorverkoop, natrekking en zaaksvorming.

  1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Evenmin is de wederpartij bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog eigendom van EIT zijn, op een zodanige wijze te gebruiken of behandelen dat deze hun zelfstandigheid verliezen.
  3. Indien de wederpartij uit of mede uit de geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die EIT voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor EIT, terwijl EIT eigenaar van die nieuwe zaak blijft totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens EIT heeft voldaan.
  4. De wederpartij die handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt een dadelijk opeisbare, niet voor korting of verrekening door de wederpartij vatbare, boetesom ten bedrage van twee maal de overeengekomen prijs voor elke handeling die onder een van de verboden valt, onverminderd het recht van EIT naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen en onverminderd EIT’ overige rechten.

Artikel 9: Garantie.

 1. EIT garandeert gedurende 12 maanden de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. In elk geval garandeert EIT nimmer meer dan ter zake door haar eigen leveranciers aan garanties zijn verstrekt. EIT geeft geen verdere garanties.
 2. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken in materialen of onderdelen voor de geleverde zaken waarvan het gebruik door of vanwege de wederpartij is voorgeschreven of die door of vanwege de wederpartij aan EIT ter beschikking zijn gesteld. Tevens zijn uitgesloten gebreken in de geleverde zaken, die door het gebruik van de hiervoor bedoelde materialen of onderdelen zijn ontstaan. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijkgesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen of onderdelen zijn bestemd. EIT is op grond van haar garantieverplichting niet aansprakelijk indien een zaak niet naar behoren functioneert tengevolge van een gebrek in

een door of namens de wederpartij voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze dan wel van een fout in een door of namens de wederpartij ter beschikking gesteld advies.

 1. De garantieverplichting van EIT vervalt indien: – de wederpartij zelf wijzigingen in, reparatie en/of vervanging aan het geleverde verricht of door niet door EIT aangewezen derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; – de wederpartij het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt; – de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt of onderhoudt dan wel de onderhoudsschema’s niet juist navolgt; – gebreken zijn ontstaan door onachtzaamheid, ongeval of normale slijtage dan wel moeten worden toegeschreven aan omstandigheden van bijzondere aard, die EIT ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van het werk in redelijkheid geacht moet worden bij de aanvaarding c.q. uitvoering niet te hebben kunnen voorzien; – gebreken zijn ontstaan door defecten in, of zijn veroorzaakt door, zaken die door de wederpartij en/of derden zijn verenigd met de door EIT geleverde zaken; – de wederpartij het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden; – de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van welke aard ook jegens EIT niet nakomt.
 2. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van dit artikel niet door de garantie van EIT worden gedekt, zullen aan de wederpartij tegen op de dat moment geldende tarieven in rekening gebracht worden. 5. De aan dit artikel door de wederpartij te ontlenen rechten zijn niet overdraagbaar.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in art. 9 is EIT slechts gehouden tot vergoeding van tijdens de garantietermijn ontstane en aan EIT schriftelijk gemelde schade, indien en voor zo ver haar aansprakelijkheidsverzekeraar terzake uitkering doet.
 2. In afwijking van resp. aanvulling op het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt dat: * op EIT geen enkele aansprakelijkheid rust indien de wederpartij enige verplichting uit enige met EIT gesloten overeenkomst jegens EIT niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; * EIT nimmer verplicht is tot vergoeding van bedrijfs- en/of gevolgschade door de wederpartij of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan; * de wederpartij gehouden is EIT te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van EIT mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan EIT door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven;
 3. In alle gevallen waarin EIT een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen EIT’ werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

Artikel 11: Keuring/Reclames.

 1. De wederpartij zal de zaken onmiddellijk na levering tellen, meten en controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
 2. Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, zichtbare en eenvoudig te constateren gebreken moeten onmiddellijk, voor zover de aard van de zaken dat met zich brengt en in andere gevallen, binnen 5 dagen na levering van de zaken schriftelijk bij EIT worden ingediend.
 3. Overige klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door EIT gedane of niet gedane leveringen of op EIT facturen, moeten bij EIT schriftelijk worden ingediend, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen dertig dagen na de levering, mede om EIT in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.
 4. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde goederen, die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan EIT schriftelijk bekend gemaakte, doel waarvoor de wederpartij ze wenst te gebruiken.
 5. Het retourneren van zaken dient overeenkomstig de retourprocedure van EIT plaats te vinden.

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

 1. Indien EIT door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van EIT na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is EIT bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de wederpartij gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
 2. Indien EIT door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat EIT door haar leveranciers -om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 13: Ontbinding.

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door EIT geleden en te lijden schade.
 3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met EIT gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is EIT gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door EIT geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door EIT geleden en te lijden schade.

Artikel 14: Overdracht van rechten en verplichtingen, verrekening en opschorting.

 1. Waar in dit artikel gesproken wordt over een groepsmaatschappij, wordt daarmee bedoeld een groepsmaatschappij in de zin van art.2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
 2. EIT is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met EIT verbonden groepsmaatschappij, waartoe de wederpartij EIT reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent.
 3. EIT is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op EIT danwel een met EIT verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van EIT resp. is EIT danwel de betreffende groepsmaatschappij gekweten ten opzichte van de wederpartij.
 4. EIT is te allen tijde gerechtigd bedragen, door haar aan de wederpartij uit welken hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij, in plaats van aan deze, te betalen aan een met EIT verbonden groepsmaatschappij, indien en voor zover de groepsmaatschappij enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die groepsmaatschappij op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van vorderingen tenietgaat.
 5. EIT is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één harer verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten indien zij danwel een met haar verbonden groepsmaatschappij een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, heeft op de wederpartij danwel een met de wederpartij verbonden groepsmaatschappij.
 6. Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op EIT danwel op een met EIT verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder EIT’ voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 15: Geheimhouding.

 1. Partijen verplichten zich zowel vóór en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, gegevens(verzamelingen) e.d. alsook gegevens betreffende de onderneming en de klanten danwel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept- )overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft.
 2. Indien de wederpartij handelt in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal hij aan EIT, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de wederpartij vatbare boetesom verbeuren ten bedrage van € 100.000,=, onverminderd het recht van EIT naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen en onverminderd EIT’ overige rechten.

Artikel 16 Garanties

 1. Op alle met EIT gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 34168547.