Gebruiksvoorwaarden Environmental Innovation Technologies.nu

 1. Informatie over deze Gebruiksvoorwaarden

Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn de voorwaarden waarop deze website: www.EIT.nu(de “Website”) aan u beschikbaar worden gesteld. Door toegang te verkrijgen tot deze website gaat u ermee akkoord dat u aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden bent. Lees deze daarom goed door, print ze indien nodig uit en sla een exemplaar ervan op. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

In deze Gebruiksvoorwaarden betekent “u” de persoon die toegang krijgt tot de Website, en betekent “Environmental Innovation Technologies” of “wij” of “ons” Environmental Innovation Technologies.

2. Gebruikersaccount en wachtwoord

Indien u een aankoop wenst te doen of toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde diensten op de Website (zoals bestelstatus en de persoonlijke nieuwsbrief), dan moet u een account aanmaken op de Website. Nadat u de registratieprocedure op de Website hebt doorlopen, zult u een door uzelf gekozen wachtwoord en account ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord en het account, en alle activiteiten die onder uw wachtwoord en account plaatsvinden, geheim te houden.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account, ook indien anderen dan u uw account gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk indien uw wachtwoord of account door iemand anders wordt gebruikt. U dient ons direct te informeren als u uw wachtwoord of account verliest of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het wachtwoord of het account.

3. Sites van derden

Indien u een aankoop wenst te doen of toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde diensten op de Website (zoals bestelstatus en de persoonlijke nieuwsbrief), dan moet u een account aanmaken op de Website. Nadat u de registratieprocedure op de Website hebt doorlopen, zult u een door uzelf gekozen wachtwoord en account ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord en het account, en alle activiteiten die onder uw wachtwoord en account plaatsvinden, geheim te houden.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account, ook indien anderen dan u uw account gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk indien uw wachtwoord of account door iemand anders wordt gebruikt. U dient ons direct te informeren als u uw wachtwoord of account verliest of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het wachtwoord of het account.

3. Sites van derden

Door te klikken op bepaalde links op de Website kunt u terecht komen op sites van derden, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar de Website terugkeren door op de ‘back’-pijl te klikken of het nieuw geopende venster te sluiten.

4. Intellectueel eigendom

Door uw gebruik van de Website en haar inhoud worden aan u geen rechten verleend met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo’s, grafische voorstellingen, foto’s, animaties, video’s en tekst, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden op de Website en haar inhoud. Het is u niet toegestaan om de diensten, internetpagina’s of het materiaal op de Website of de computercodes van elementen waaruit de Website bestaat op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel exploiteren, bewerken, aan het publiek mededelen of distribueren, anders dan ten behoeve van uw eigen persoonlijk gebruik.

5. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website, uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website, of van gebreken in de juistheid of de volledigheid van de op de website beschikbare informatie, tenzij deze schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Environmental Innovation Technologies en hun hoogste leidinggevende personeel. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of

die het resultaat is van het gebruik van de Website, waaronder het doen van aankopen, zelfs als wij vooraf op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. (dit artikel is niet van toepassing voor consumenten, wel voor zakelijke aankopen)

6. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website geplaatst zijn, en door uw gebruik van de Website vanaf dat moment wordt u geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

 1. Afnemer betaalt voor de door Afnemer (via de Website) bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6.
 2. Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de Website of in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
 3. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde Producten verhogen. In dat geval is Leverancier gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling tegen factuur en Leverancier die mogelijkheid biedt, dient Afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 dagen na poststempel door Afnemers in de Benelux en binnen 5 dagen na poststempel voor Afnemers in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
 6. Al hetgeen Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 7. In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis; en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst met betrekking tot die Producten volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso-kosten.
 2. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij Leverancier berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.
 3. Afnemer is verplicht de geleverde Producten waarvan het eigendom bij Leverancier berust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Leverancier.
 4. Dit artikel 6 is niet van toepassing op Producten die door Leverancier op elektronische wijze zijn geleverd.

Artikel 7 – Levering

 1. Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de Voorwaarden is bepaald omtrent overmacht.
 2. Overschrijding van de door Leverancier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van Leverancier. In geval van annulering heeft Leverancier het recht om minimaal 25% van de overeengekomen prijs van de Producten in rekening te brengen; dit laat het recht van Leverancier om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.
 4. Afnemer verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de order iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Indien producten niet afleverbaar blijken te zijn kunnen de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of restockingkosten, in rekening gebracht worden bij de Afnemer. Op de betaling van deze kosten zijn artikel 5.4 en 5.7 van toepassing.